За проекта

ПРОЕКТ „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център“, финансиран в рамките на Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“ по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” с договор №24-10-М3-35/24.04.2015г. с Бенефициент Община Видин

ЦЕЛИ:

Общата цел на проекта е да възстанови и запази недвижимо културно наследство (архитектурен паметник на културата) като осигури достъп до него за сегашното и бъдещите поколения и популяризира движими епиграфски паметници в Община Видин в страната и чужбина.

Специфична цел 1: Чрез спасителна реставрация и консервация, да осигури достъп до сграда с културно – историческа стойност в най-посещавана туристическа зона на гр. Видин, като я отвори за първи път като археологически музей – епиграфски център за представяне на произведения от движимото културно наследство.

Специфична цел 2: Да създаде нови дигитални съдържания в Интернет и осигури свободен достъп до културните ценности.

Специфична цел 3: Да допринесе за социално-културната и общостната интеграция на представители на ромската общност в Община Видин, като пряко допринесе за тяхното професионално и културно образование.

Специфична цел 4: Да допринесе за разширяване и разнообразяване на туристическия потенциал на община Видин.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Преки бенефициенти по проекта:

- Служители в общинската администрация на Община Видин – 52 души

- Представители на ромската общност, участници в дейностите по ремонт на сградата – максимум 15 души

- Ученици от ромски произход, посетили и участвали в дни на отворените врати – 240 души

- Служители в Регионален исторически музей  - 27 бр.

 Крайни бенефициенти:

- Служители в Туристическия информационен център, гр. Видин – 4 души

- Представители на неправителствени организации на територията но Община Видин, в това число Сдружение “Организация Дром” , Свободен младежки център , Сдружение за екология, спорт и туризъм  – 45 души;

- Лица в неравностойно положение, малцинства и деца, на които е осигурен безвъзмезден достъп до културно наследство – 3500 души

- Лица със специален интерес в областта на културното наследство – Научни работници – историци, археолози, епиграфи, реставратори, студенти - 40 души

- Лица с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представители на Българската култура и тези от Исландия, Кралство Лихтенщайн и Норвегия – 27 души

- Ученици, възпитаници на училищата в общината –  10 000бр.

- Други представители на местното население на град Видин и община Видин (113 947  души - по данни на ГРАО)

- Туристи и гости на общината: 50 000 туристи, от които 10 000 чужденци

- Населението на съседните общини (107490 души) и области 393 098 души)

- Студенти – 200 бр.

Представители на Туристически агенции и туроператори, опериращи на територията на Община Видин – 8 души.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Предварително дефинираните индикатори по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” ще бъдат постигнати с помощта на настоящия проект.

В рамките на проекта 15 представители на ромската общност ще преминат професионално обучение, което ще спомогне за дългосрочната им реализацията на пазара на труда и подобряване на социално–икономическия им статус. Те ще придобият практически опит при реставрация и консервацията на сграда с културно-историческа стойност (бивш турски склад) и адаптирането й в археологически музей-епиграфски център в гр. Видин. Той ще отвори за първи път, като нова експозиционна площ, където ще се излагат движими археологически и епиграфски ценности, ще се организират творчески и научни срещи и други събития. Сграда с такава функция към настоящия момент на територията на Община Видин не съществува.

В резултат от дейностите по проекта, съществуващия фонд от движимо културно наследство ще бъде дигитализирано като ново съдържание в Интернет (достъпно от всяка точка на земята). Дигиталното съдържание ще се поддържа и обновява непрекъснато и след края на проекта от обучен и подготвен персонал,  ангажиран в управлението и поддържането на музея. Това ще стимулира възстановяването, обновяването, съхранението и популяризирането на културното наследство. В новооткрития музей ще бъдат инсталирани 2бр. сензорно електронно-информационни табла, които ще осигуряват достъп до същите колекции в Интернет за посетители на центъра, които искат да ги разгледат на място и за лица, които нямат достъп до Интернет. До края на проекта, в рамките на предвидените събития, новият музей ще бъде посетен от минимум 250 души (представители на различните целеви групи, вкл. и хора в неравностойно положение), като едновременно с това броя на уникалните посещения в интернет следва да достигне 600 души. По този начин ще се осигури достъп за широката общественост, граждани и гости на града до културното наследство на региона, което сега остава скрито във фондовете на РИМ - Видин.